เว็บไซต์โรงเรียน และ มีเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไร

ทำไมโรงเรียนต้องมีเว็บไซต์

โรงเรียนต้องมีเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียนควรมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน เช่น ประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียน ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจโรงเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน เว็บไซต์ของโรงเรียนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ประกาศต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองและชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

  • เป็นช่องทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียน เว็บไซต์สามารถนำเสนอเนื้อหาความรู้ต่างๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจและความพร้อมของตนเอง

  • เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียนสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่สาธารณะ เว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในรูปแบบที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจ เพื่อช่วยดึงดูดนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน

นอกจากนี้ เว็บไซต์ของโรงเรียนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน เว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ปกครองและครูสามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนมีประโยชน์มากมายต่อโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนควรมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Message us