การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการศึกษา

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

อินเทอร์เน็ตทำให้ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ และ สามารถเชื่อมต่อ องค์กรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน ข้อมูล สินค้า และ บริการบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขององค์กร เว็บไซต์โรงเรียนสถาบันการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เพื่อนำเสนอบริการ รายละเอียดของบริการ ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ผ่านทาง ” เว็บไชต์ (website)”

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ขึ้นมาเพื่อให้บริการข้อมูลการลงทะเบียน เนื้อหาการเรียน ตารางเรียน ผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา โดยนำเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์วิทยาลัย เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูผลการเรียน ผลการลงทะเบียน ทบทวนเนื้อหาย้อนหลัง เป็นต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการให้บริการเว็บไชต์บนเครือช่ายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ และ มีบทบาทใน ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เราจึงได้มีการบริการจัดทำการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ให้แก่องค์กรณ์

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย

2. เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

4. เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการศึกษาต่างๆ

 

สนใจทำเว็บไซต์โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ติดต่อเราได้ที่นี่